ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນພຸດທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ
www.ldblao.com (Beta Lao version)
 
 
 
ອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
Exchange Rates
 
ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ
----------00000----------
ແຈ້ງການ ອັດຕາແລກປ່ຽນປະຈໍາວັນ
Exchange Rates
 
ທະນາຄານພັດທະນາລາວ
ສໍານັກງານໃຫຍ່
   
8,117.00 ກີບ/ໂດລາສະຫະລັດ  
  ວັນທີ/Date: 02-07-2015 ( 1 )
ລະຫັດ ສະກຸນເງິນ / Currencies ອັດຕາຊື້ / Buy ອັດຕາຂາຍ / Sell
01 ໂດລາ USD CASH 1-20 8,106.00 8,137.00
01 ໂດລາ USD CASH 50-100 8,107.00 8,137.00
01 ໂດລາ USD T/C, M/O, D/D, T/T 8,108.00 8,136.00
02 ໄທ | THB CASH 241.99 243.19
02 ໄທ |THB T/T 241.99 243.18
03 ປອນ |GBP 12,402.00 12,646.00
06 ຝຣັງສະວິດ |CHF 8,118.00 8,278.00
07 ຍີ່ປຸ່ນ | JPY 64.12 65.37
09 ອົດສະຕາລີ |AUD 6,073.00 6,193.00
10 ຢວນຈີນ | CNY 1,234.00 1,258.00
13 ຫວຽດນາມ |VND 0.3310 0.3370
20 ການາດາ | CAD 6,119.00 6,240.00
29 ຢູໂຣ | EUR 8,893.00 8,936.00
 
 

Previous Rates
Pick a date
ເລືອກວັນທີດ້ານເທິງເພື່ອເບິ່ງອັດຕາແລກປ່ຽນຍ້ອນຫຼັງ
 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.