ບໍລິການນອກສະຖານທີ່ດ້ວຍລົດຕູ້ເຄື່ອນທີ່ຂອງ ທພລ. ປະຈຸບັນແມ່ນໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ ໃນທຸກໆ
ວັນພຸດທີ່: ສຸນຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບລາວ-ເກົາຫຼີ
www.ldblao.com (Beta Lao version)
 
LDB Branch
ຫລວງພະບາງ   ກັບຄືນ Back
Laungprabang    
ສາຂາ: ຫລວງພະບາງ
Branch's name: Laungprabang
ທີ່ຢູ່: ບ້ານ ວິຊຸນ, ເມືອງ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
Address: Visoun village, Laungprabang district, Laungprabang province
ເບີໂທ | Tel: 071 212185
ແຟັກ | Fax: 071 212411
     
  ຈໍານວນໜ່ວຍບໍລິການທີ່ຂຶ້ນກັບສາຂານີ້ມີ: 4 ໜ່ວຍບໍລີການ
No UNIT SERVICES TEL FAX IMG view
1 ຕະຫລາດໂພສີ ( Posi Market ) 071 260900 071 260900 details
2 ນໍ້າຖ້ວມ ( Numtaum ) 071 411023 071 411023 details
3 ນໍ້າບາກ ( Numbak ) 071 253633 071 410291 details
4 ເມືອງນານ ( Meaug Nan ) 071 450248 071 450249 details


  ຈໍານວນໜ່ວຍແລກປ່ຽນທີ່ຂຶ້ນກັບສາຂານີ້ມີ: 3 ໜ່ວຍ.
No EXCHANGE UNIT SERVICES TEL FAX IMG view
1 ປ່າຂາມ ( Pakham ) 071 212107 details
2 ວິຊຸນ ( Visoun ) 071 252692 details
3 ສະໜາມບິນ ( Luangprabang airport ) 071 212613 details


  ຈຸດບໍລິການ ATM ທີ່ຂຶ້ນກັບສາຂານີ້ມີ: 13 ຈຸດ.
No ATM SERVICES TEL IMG view
1 ໜ້າສາຂາຫຼວງພະບາງ( In front Laungprabang branch ) 071 252163 details
2 ໜ້າຫ້ອງແລກປ່ຽນປ່າຂາມ( In front of Pakham Exchange unit ) 071 252163 details
3 ໜ້າເຮືອນພັກພະນັກງານ ທພລ( In front of LDB dormitory ) 071 252163 details
4 ຕະຫຼາດນາວຽງຄໍາ( Viengkham market ) 071 252163 details
5 ໜ້າວິທະຍາໄລການກົດໝາຍ( In front of law college ) 071 252163 details
6 ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ( In front of Suphanuvong university ) 071 252163 details
7 ໜ້າໜ່ວຍບໍລິການນໍ້າບາກ( In front Nambak service unit ) 071 253633 details
8 ໜ້າວິທະຍາໄລການເງິນພາກເໜືອ( Northern financial college ) 071 252163 details
9 ໜ້າຕະຫຼາດນໍ້າຖ້ວມ( In front of Namthaum market ) 071 410290 details
10 ໜ້າໜ່ວຍບໍລິການເມືອງນານ( In front of meuang Nan service unit ) 071 450248 details
11 ໜ້າສະໜາມບິນຫຼວງພະບາງ( In front of Laungprabang Airport ) 071 252163 details
12 ວິທະຍາໄລສ້າງຄູຫລວງພະບາງ( Sangkhou laungprabang college ) 071 22163 details
13 ໂຮງຮຽນເຕັກນິກຫລວງພະບາງ( Luangprabang Technical college ) 071 252163 details

 
 
© Copyright 2012 Lao Development Bank All rights reserved.